תיקון מס’ 45 לחוק עבודת נשים – חיזוק ההגנה מפני פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות.

ביום 04/02/10 נכנס לתוקף תיקון מס’ 45 לחוק עבודת נשים אשר מרחיב את ההגנה מפני פיטוריהם של עובדים שעוברים טיפולי פוריות.

עד לתיקון זה, קבע חוק עבודת נשים, כי:

מעביד לא יפטר עובדת או עובד העוברים טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני בימי היעדרם מהעבודה או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי היעדרות, בתנאי כמובן שהעובד או העובד הציגו בפני המעסיק אישורים רפואיים בכתב על הצורך בהיעדרות מהעבודה עקב הטיפולים וזאת לפני ההיעדרות.

סעיף זה פגע באופן משמעותי בהגנה מפני פיטורי עובדים במהלך טיפולים, שכן איסור הפיטורים התייחס רק לטיפולים שנעשו בימי היעדרות מהעבודה.

הלכה למעשה, נוצר מצב לפיו עובדת או עובד לא היו מוגנים מפני פיטורים, אם טיפולי הפוריות ו/או ההפריה נעשו שלא בשעות העבודה. במצב דברים זה למעביד הייתה האפשרות לפטר את העובדת או את העובד מבלי להיזקק להיתר ממשרד התמ”ת.

אלא שעתה,לאחר התיקון, קובע סעיף 9 (ה) (3) לחוק עבודת נשים כי ההגנה מפני פיטורי עובדים במהלך טיפולים תחול גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מהעבודה בתקופת הטיפולים או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת הטיפולים.

ההגנה מפני הפיטורים תהא על יסוד מס’ תנאים מצטברים:

  1. העובד או העובדת עבדו אצל אותו מעסיק שישה חודשים לפחות.
  2. העובד או העובדת הודיעו למעביד על הטיפולים תוך 3 ימים ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורי העובד או העובדת. במידה ולא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים, יהא על העובד או העובדת להודיע למעביד על הטיפולים תוך 3 ימים ממועד הפיטורים בפועל.
  3. הרופא המטפל אישר בכתב את דבר הטיפולים והעובד או העובדת מסרו למעביד את האישור הרפואי תוך 14 ימים ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורי העובד או העובדת או תוך 3 ימים ממועד הפיטורים בפועל.

כלומר, די בכך שהעובד או העובדת יציגו אישור רפואי המעיד על קיומם של טיפולי פוריות כדי שהם יזכו להגנה מפני פיטורים במהלך הטיפולים ו/או במהלך 150 ימים ממועד תחילת הטיפולים.

יש לזכור כי ההגנה הנ”ל תינתן במהלך תקופה של שנתיים ימים ממועד תחילת הטיפולים.

לדוגמא:

עובדת החלה את הטיפולים ביום 01/01/10 ונעדרה בעבודה ביום 10/02/10, ביום 05/03/10 וביום 01/6/10.

ההגנה מפני פיטוריה תחל מיום 01/06/10 ותסתיים כבעור 150 ימים אלא אם בתוך התקופה של 150 ימים היא תבצע טיפול נוסף ו/או תיעדר מהעבודה.

ההגנה מפני פיטוריה תהא בכל מקרה (גם אם לא סיימה את הטיפולים) עד ליום 01/01/12 .

יש לציין כי הגנה זו היא מפני פיטורים עפ”י החלטת המעסיק בלבד ויכול שהמעסיק יקבל היתר לפיטורים ממשרד התמ”ת (לאחר שהגיש כמובן בקשה מתאימה).

בעקבות התיקון הנ”ל, תוקן גם סעיף 14 לחוק עבודת נשים הקובע כי גם פיטורים במהלך טיפולים של עובד/ת גם אם העובד/ת אלו לא נעדרו מהעבודה, יהווה עבירה פלילית.

במידה ופוטרת במהלך טיפולים נא וודא/י כי העברת למעסיק אישור רפואי בגין הטיפולים ובמקביל נא פני/ה לקבלת ייעוץ משפטי בגין זכויותיכם.

יש לזכור כי ככל שהעובד/ת נעדרים מהעבודה בגין הטיפולים יהא עליהם לפעול בהתאם לסעיף 9(ה) (1) לחוק, קרי להודיע למעסיק מראש על ההיעדרות הצפויה ולהציג בפניו אישור רפואי המעיד על הטיפולים.

מאמרים נוספים

צרו קשר