פיצוי בגין סיום חוזה סוכנות

פיצוי בגין סיום הסכם סוכנות

לאחר שנים ארוכות בהן מערכת היחסים  בין סוכן לספק לא הייתה מוסדרת, להוציא את חוק החוזים (החל באופן כללי על יחסי ספק-סוכן), נכנס לתוקפו “חוק חוזה סוכנות”  אשר הביא עימו שינויים מרחקי לכת בהגנה על הסוכן המסחרי.

מיהו הסוכן המסחרי

הסוכן המסחרי הוא בשמו האחר המתווך בין הספק לבין הלקוחות. תפקידו של הסוכן המסחרי הוא באיתור לקוחות חדשים שיתקשרו בסופו של יום  בחוזה עם הספק. יוצא אפוא, כי לא פעם הסוכן המסחרי יהא אחראי, באופן כזה או אחר, לגידול בהכנסותיו של הספק.

בלא מעט מהמקרים, לאחר שהסוכן גייס לקוחות רבים לחברה והביא לגידול ברווחיותה, מגיע הסכם הסוכנות לסיומו כאשר הסוכן אינו מקבל תגמול או פיצוי מהספק.

מקרה שהיה כך היה:

שמעון סוכן מכירות, התקשר בהסכם סוכנות עם חברה. במסגרת ההסכם נקבע, כי שמעון יגייס לקוחות חדשים לחברה ובהתאם לכך יקבל עמלות מהכנסות שהביאו הלקוחות לחברה.

לאחר תקופה בת 5 שנים, בה שמעון גייס לקוחות רבים לחברה והביא לגידול משמעותי ברווחיותה בא לסיומו ההסכם בין שמעון לחברה. למורת רוחו של שמעון, החברה סירבה לשלם פיצוי או לתגמלו בעבור כל אותם לקוחות אשר ממשיכים בהתקשרות עם החברה  ומהווים חלק ניכר מהכנסותיה.

בנסיבות אלו, מהן האפשרויות העומדות בפני שמעון? האם על החברה לשלם תגמולים ו/או עמלות לשמעון?

פיצוי בשל סיום חוזה סוכנות

“חוק חוזה סוכנות” קובע, כי עם סיום תקופת ההתקשרות בין הסוכן המסחרי לבין הספק, זכאי הסוכן המסחרי לפיצוי כספי מהספק בהתקיים התנאים הבאים:

ראשית, על חוזה הסוכנות להיות בתוקף של שנה לפחות. דהיינו, סוכן מסחרי לא יהא זכאי לפיצוי כספי אם ההסכם הובא לסיומו לאחר תקופה שאינה עולה על שנה.

יחד עם זאת, בנסיבות בהן הספק ביטל את ההסכם עם הסוכן המסחרי בסמוך לתקופת של שנה, וכאשר הסוכן הביא לקוחות חדשים לחברה ולגידול ברווחיותה, לא מן הנמנע כי הספק יחויב לשלם פיצוי לסוכן.

שנית, על הסוכן המסחרי במהלך תקופת הסכם הסוכנות  להיות הגורם היעיל להתקשרויות עם הלקוחות החדשים או לגידול בהיקף העסקים.

שלישית, על ההתקשרות או הגידול בהיקף העסקים עם הלקוחות החדשים להימשך גם לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות, ובלבד שאותם לקוחות חדשים ממשיכים להניב פירות לספק.

כאן המקום לציין, כי במקרה בו חוזה הסוכנות בוטל כדין על-ידי הספק, בשל הפרתו מצד סוכן הסוכן המסחרי, לא יהא זכאי הסוכן המסחרי לפיצוי .

סכום הפיצוי

במקרה בו בית המשפט קבע כי הספק חייב בפיצוי כלפי הסוכן המסחרי, יחושב הפיצוי לפי הרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, וזאת עד לתקרה של 12 חודשים.

הכלל הוא כי הרווח החודשי הממוצע של הסוכן המסחרי יחושב לפי הרווח החודשי שצמח בשלוש שנים שקדמו לסיום חוזה הסוכנות. אם הסוכן המסחרי היה קשור בהסכם עם הספק בתקופה שקצרה יותר משלוש שנים , למשל שנתיים, יחושב הרווח החודשי הממוצע של הסוכן המסחרי לפי השנתיים האחרונות שקדמו לסיום חוזה הסוכנות

יודגש בזאת, כי הרווח החודשי שצמח לספק בעקבות עבודתו של הסוכן המסחרי, יכול לקרות באחד משני מצבים. מצב ראשון-הרווח שצמח לספק מהסוכן המסחרי נובע מגידול בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים( אותם הביא הסוכן המסחרי). מצב שני-הרווח שצמח לספק מהסוכן המסחרי מקורו בלקוחות חדשים, כאשר הסוכן המסחרי היווה את החלק היעיל ביצרת ההתקשרות עימם.

יש לציין, כי קביעת הפיצוי נתון לשיקול דעתו של בית המשפט  כך שהוא רשאי להפחית את סכום הפיצוי או לקבוע כי לא יינתן פיצוי, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן

סוף דבר

בנסיבות המקרה הספציפי שהובא לפנינו, שמעון יהא זכאי לפיצוי כספי מהחברה השווה לממוצע השכר של ראובן ב 3 שנים האחרונות בהם עבד בחברת ועד למכפלה של 12 חודשים (לפי משך התקופה שהניבה רווח לחברה).

כפי שניתן לראות “חוק חוזה סוכנות” מחזק באופן משמעותי את מעמדו של הסוכן המסחרי ומעגן את זכויותיו אל מול הספק. בכך לא סגי , על הסוכן המסחרי לוודא כי חוזה הסוכנות יחיל את כל הזכויות המגיעות לו, ובניהם כאמור גם את סוגית הפיצוי.

יודגש, סוגית הזכויות אותן יש לעגן בהסכם המסחרי היא עניין לדיון בפני עצמו ולכן יפורסם מאמר נפרד המדבר על כך.

מאמרים נוספים

צרו קשר