חוק זכויות יוצרים החדש מול הדין הקודם.

זכות היוצרים הינה אחת מהגנות הקניין הרוחני שמוקנית ליוצר או לבעלים של יצירה, מפני שימוש בלתי מורשה ביצירותיו המקוריות, וזאת ע”י כלים משפטיים וזכויות שונות המפורטות בחוק זכויות יוצרים התשמ”ח-2007 (להלן: “החוק החדש או החוק”) .

זכות היוצרים כמשמעותה בס’ 11 לחוק החדש הינה הזכות הבלעדית לעשות שימוש ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה אחת או יותר בהתאם לסוג היצירה, כלומר ניתן לבצע העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדת היצירה לרשות הציבור, עשיית יצירה נגזרת והשכרה.

בעקבות התפתחות המסחר והטכנולוגיה, ניראה שמגוון היצירות שאדם החל לפתח, גדל ובעקבות התפתחות המדיה גברה הנגישות למידע, ועם כך גדל הרצון להגן על היצירות מפני הפרת זכות היוצרים של אותו יוצר.

רוצה לשאול שאלה הכנס לפורום ליווי עסקי ושותפויות.

מהי זכות יוצרים?

זכות היוצרים הינה ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מקורית, מפני שימוש שאינו מורשה ביצירתו.

אדם שמעתיק יצירה, מפרסם יצירה, מבצע בפומבי, משדר, מעמיד יצירה לרשות הציבור, עושה יצירה נגזרת או משכיר, מפר את זכות היוצרים של יוצר היצירה.

בנוסף לזכות היוצרים, ליוצרי היצירות האמנותיות, היצירות הדרמטיות, מוסיקליות או ספרותיות (למעט תוכנת מחשב), ישנה זכות מוסרית ביחס ליצירותיהם למשך תקופת זכות היוצרים באותה היצירה.

הזכות המוסרית של היוצר הינה, כדלקמן:

ששמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין, וכי לא יוטל פגם בשלמות יצירתו ואף לא יעשה בה סילוף או שינוי צורה. על מנת לשמור על הזכות המוסרית של היוצר יש לקבל ממנו אישור לשימוש ביצירתו של היוצר תוך ציון שמו וציון מיקום היצירה המקורית.

תחולת החוק החדש– החוק החדש קובע את תחולתו על היצירות השונות באופן שבו לכל יצירה תהא תחולה נפרדת, כך שיהיו יצירות מסוימות שלמרות שנוצרו בטרם יום תחילת החוק החדש, הוראות החוק החדש יחולו עליהן.

הגדרת היצירות

בשונה מהחוק הישן, החוק החדש מגדיר את היצירות השונות, מתוך מטרה לחלק את היצירות השונות על פי נושאים כך שהמשמעות המשפטית של כל יצירה תהא ברורה יותר.

לדוגמא, יצירה ספרותית בהגדרתה בחוק החדש, הינה גם תוכנת מחשב, בשונה מהחוק הישן.

דוגמא נוספת, סרט ראינוע הפך בחוק החדש ל”יצירה קולנועית”.

בסעיף 4 לחוק החדש מפורטות היצירות שבהן יש זכות יוצרים: יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית. היצירות צריכות להיות מקוריות ובגדר ביטוי ולא רעיון.

מתי ניתן להשתמש ביצירה מבלי ששימוש זה יפגע בזכות יוצרים (להלן: “השימושים המותרים”)?

במקרים מסוימים קיים אינטרס ציבורי המתיר שימוש מסוים ביצירה, גם ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מבעלי זכות היוצרים ביצירה ובלא תשלום תמורה. מדובר על מקרים כמו העתקה ארעית כחלק מהליך טכנולוגי, העתקת תוכנות מחשב לצורך גיבוי, תיקון או תאימות, ביצוע פומבי במוסדות החינוך, שימוש אגבי, העתקת או שידור יצירה במקום ציבורי, שימור ארכיוני, שימוש ביצירה בהליכים משפטיים.

בחוק הישן רשימת השימושים המותרים הינה בגדר רשימה סגורה. בחוק החדש הורחבה ההגדרה לשימוש ההוגן ביצירה מהחוק החדש. עולה, כי הרציונאליים שעומדים בבסיסו של השימוש ההוגן הינם: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה ע”י מוסד חינוך.

זאת בנוסף, ישנם שיקולים שנוספו בחוק החדש לעומת החוק הישן, לצורך בחינה של הוגנות השימוש: מטרת השימוש ואופיו, אופי היצירה שבה נעשה השימוש, היקף השימוש מבחינה איכותית וכמותית ביחס ליצירה בשלמותה, השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.

הפרת זכויות יוצרים ותרופות

הפרה של זכות יוצרים יכול שתגרום למס’ הפרות במקביל:

  1. הפרה ישירה – החוק החדש קובע כי כאשר משתמשים ביצירה לצורך העתקה ו/או פרסום, ביצוע פומבי, שידור והעמדת היצירה לרשות הציבור, או מרשים לאחר לעשות פעולות אלו, שהתבצעו ללא הרשאה מבעל היצירה, מתבצעת הפרה ישירה של זכות היוצרים.
  2. הפרה עקיפה – כאשר מוכרים או משכירים עותק של יצירה, או החזקתה למטרה עסקית, או מבצעים הפצה מסחרית של היצירה, הצגת היצירה לציבור בצורה מסחרית או ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי, כל עוד שבעת ביצוע הפעולה, המפר ידע או היה עליו לדעת כי העותק הוא עותק מפר, מתבצעת הפרה עקיפה של זכות היוצרים. החוק החדש מוסיף להגדרת הפרה עקיפה גם הפרה של זכות מוסרית.
  3. הפרת זכות מוסרית – כאשר מבצעים ביצירה פעולה הפוגעת ביצירתו של היוצר ע”י סילוף או שינוי צורה וזאת תוך אי ציון שמו של היוצר, מפירים את הזכות האמורה.

תרופות – השינוי המשמעותי בחוק מתבטא בחלק זה. בחוק הישן, כאשר הופרה זכותו של בעל זכות יוצרים, הוא היה זכאי לפיצוי מהמפר ללא הוכחת נזק, כאשר הפיצוי המינימאלי היה על סך 10,000 ₪. כיום, אין סכום מינימום לפיצוי וסכום התקרה הועלה ל- 100,000 ₪. בנוסף, בחוק החדש נקבע, כי ביהמ”ש רשאי לשקול, בקובעו את הפיצוי, את היקף ההפרה, משך ההפרה, חומרתה, הנזק הממשי שנגרם לתובע לפי דעת ביהמ”ש, הרווח שצמח לנתבע ומאפייני פעילותו של הנתבע.

במידה ומופרת זכות יוצרים או זכות מוסרית, בית המשפט רשאי לפסוק לתובע בשל כל אחת מההפרות בנפרד, פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על סכום זה. בנוסף, בית המשפט יכול לנקוט בענישה ע”י שימוש בחוק העונשין, התשל”ז-1977 .

בנוסף לאמור לעיל, הפרת זכויות יוצרים יכולה להקים לבעלי זכויות היוצרים עילות תביעה נוספות, בין היתר, עילות תביעה מכוח חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט – 1999 ועילת תביעה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל”ט – 1979.

במידה ויש לך חשש שפוגעים בזכות יוצרים שלך או שמא את/ה עלול/ה לפגוע בזכות יוצרים, מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת יעוץ ראשוני- טלפוני ללא תשלום.

מאמרים נוספים

צרו קשר