הסכם קיבוצי להסדרת פיצויים בגין הנזק העקיף בעקבות המלחמה.

ביום 27.7.2006 נחתם סיכום דברים בין האוצר, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים החדשה להסדרת הפיצוי בשל הנזק העקיף בעקבות המצב הביטחוני בצפון. הסיכום מקבל תוקף של הסכם קיבוצי כללי. הממשלה תחיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל המשק.

עפ”י ההסכם, כל מעביד ישלם במועד לעובד את מלוא השכר, לרבות תנאים סוציאליים, בשל התקופה שבה לא עבד העובד עקב המצב הביטחוני ששרר במקום עבודתו או במקום מגוריו, בהתאם לתנאים אלה: לגבי כל יום ויום שבתקופת הסיכום, ועל פי אזורי הלוחמה בהתאם למפה המצורפת להסכם:

אזורי ההגבלה והתקופות בגינם ניתן להגיש התביעות:

  • אזור 1 – יישובים הסמוכים לגדר. בגין התאריכים 12-31 ליולי 2006.
  • אזור 2 – צפונית לכביש עכו-עמיעד כולל כרמיאל ובהמשך צפונית לכביש 91. בגין התאריכים 13-31 ליולי 2006.
  • אזור 3 – מתחם חיפה, קריות, נזר, טירת הכרמל ועכו. בגין התאריכים 13-31 ליולי 2006.
  • אזור 4 – טבריה וסובב כינרת (1 ק”מ היקפי לכינרת). בגין התאריכים 15-31 ליולי 2006.
  • אזור 5 – אזור תעשייה גליל תחתון, שטח שיפוט עריית נצרת ונצרת עילית. בגין התאריכים 16-31 ליולי 2006.
  • אזור 6 – דרום רמת הגולן – בצפון כביש 91, בדרום צומת צמח, במזרח גבול סוריה ובמערב כביש 90 והחוף המזרחי של הכינרת. בגין התאריכים 18-31 ליולי 2006.
  • אזור 7 – מהחותרים ועד צומת כינרת בדרום הכינרת. בגין התאריכים 17-31 ליולי 2006.
  • אזור 8 – אזור עפולה ועפולה עלית (שטח מוניציפאלי). בגין התאריכים 19 ועד 20 יולי 2006.

ההסכם כולל את כל המעבידים ו/או העובדים וכן בעלי עסק עצמאי, שלא באו לעבודה בימים אלה למעט היעדרות בשל מחלה, תאונה, חופשה, מילואים. זאת ובנוסף, ימי היעדרות לא כוללים שבתות וחגים וימי שישי למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלו.

השכר שישלם המעביד לעובד בשל התקופה שבה לא עבד עקב המצב הביטחוני, יהיה השכר הרגיל ברוטו על כל רכיביו למעט התשלומים הבאים בלבד: תשלומים חד פעמיים, תשלומים שנתיים, שעות נוספות מדווחות, כוננויות, והחזרי הוצאות. חישוב השכר ייעשה לפי המשכורת המלאה האחרונה. עובד אשר שכרו מחושב כשכר יומי, שעתי או לפי תקופה – חישוב השכר ייעשה כממוצע של השכר כהגדרתו לעיל ששולם בחודשים אפריל מאי ויוני 2006.

המעביד יהיה רשאי להגיש תביעה למס רכוש וקרן פיצויים שתאושר בחקיקה, אך ישלם את השכר במועד, בין אם הגיש תביעה ובין אם לא.

תרומת העובדים שלא הגיעו לעבודה תהיה בדרך של השתתפות בגובה 20% בלבד מהשכר שתינתן בדרך של הפחתת ימי חופשה מהיתרה שמעבר לימי החופשה שמגיעים על פי החוק. אם אין לעובד מספיק ימי חופשה, תחויב יתרת ימי החופשה של 2007 או של השנים הבאות. המעביד ישא ב- 27.5% מהשכר, והמדינה ביתר השכר בכפוף לאמור לעיל.

הבקשה לפיצוי תוגש בצירוף הצהרות של המעביד ושל העובד בשלו הוגשה התביעה, לפיה העובד לא עבד בשל המצב הביטחוני וכי לא עבד במקום אחר ממקום עבודתו הרגיל וכי היעדרותו אינה נובעת ממחלה, תאונה, מילואים, חופשה, שבתות וחגים וימי שישי – למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה.

לבקשה בשל עובד קבלן, תצורף בנוסף להצהרה של הקבלן והעובד, גם הצהרה של המעסיק בפועל לפיה העובד היה אמור לעבוד אצל המעביד בפועל וכי לא עבד אצל המעסיק בפועל או אצל כל מעסיק אחר באותם ימים בהם נעדר ובגינם מוגשת הבקשה.

יש להגיש הבקשות עד ל- 5 בחודש והתשלום יבוצע על ידי רשות המיסים בין ה- 20 ל- 25 בחודש שלאחרי החודש בגינו הוגשה הבקשה.

הוגשה הבקשה לאחר  ה- 5 לחודש, יבוצע התשלום תוך 20 יום ממועד ההגשה.

תקופה הסיכום מיום 12 ביולי 2006 ועד יום 31 ביולי 2006. הרציונל לכך שההסכם לא נחתם לתקופה ארוכה יותר היא כדי לעודד את עובדי הצפון לצאת לעבודה ולא להישאר בבית במחשבה שיקבלו שכר גם במקרה שאין חשש ביטחוני. ההסכם עתיד להתחדש בסוף אוגוסט.

עפ”י דרישת ההסתדרות שעוגנה בהסכם, כל עובדי הצפון שנעדרו ממקום העבודה עקב המצב הביטחוני יקבלו את מלוא השכר בזמן.

סיכום הדברים והוראות תקנות הוראת שעה 2006 לא יחולו על אזורי יישובי ספר כהגדרתם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ”א – 1961. על יישובי ספר כאמור ימשיכו לחול ההוראות על פי חוק מס רכוש ותקנותיו(יישוב ספר על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים הוא ישוב ששר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת הכריז עליו כיישוב ספר,לתקופה בלתי מוגבלת או לתקופה קצובה).

יובהר כי יתכן שיהיו שינויים שיבואו לידי ביטוי בהוראות החקיקה.

זאת ובנוסף, נראה כי ככל שהלחימה תימשך זמן רב יותר, גובה הפיצוי יכול שישתנה.

לדעת עורך המאמר, משמעות החלת ההסכם הנ”ל הינה שלא ניתן לפטר עובדים עקב היעדרותם ממקום העבודה.

עובדים שפוטרו ממקום העבודה, זכאים לפיצויי פיטורים. במידה והם מעוניינים להמשיך ולעבוד במקום העבודה, טוב יעשו אם יפנו לייעוץ משפטי במהירות האפשרית על מנת לגרום למעביד להשיבם לעבודה, אם בדרך של פנייה ישירה למעסיק על ידי עורך הדין(כדי שניתן יהא להסביר למעסיק את המצב המשפטי אליו הוא נקלע) ו/או בדרך של פנייה לבית הדין לעבודה בבקשה לקבלת צווים זמניים להשבת העובדים לעבודה.

הגשת בקשה לצו זמני להשבת עובד לעבודה צריכה להיעשות במהירות על מנת להימנע מטענה נגדית שהעובד השתהה בהגשת הבקשה.

פרשנויות של ההסכם קיבוצי הנ”ל ותיקוני החקיקה ככל שהם משפיעים על יתר הזכויות הסוציאליות יפורטו במאמרים נוספים שיפורסמו בהמשך.

מאמרים נוספים

צרו קשר